milap singh bharmouri

milap singh bharmouri

Monday, 13 February 2017

बैकुंठ

बैकुंठ
**********

अक्क गप्प हुणानु हा तुसु जो भाईयो
हुणी थी मैई भी कसकी ताँउ
विद्दवान थू सो पंडित वेदा रा बडा भरी
हा प्रसंग बंदा थू ऐ पुराणा ताँउ।।

भाईयो दूर हिमालय प्रदेशा मंज
अक्क प्रकांड ब्राहमन रैंदा थू
रोज हेरा पुर हस्सी पगडी लाई करी
तै पौथी रा झौला लेई करी
हिंउ बाली बत्ता पुर रोज केला करका गांदा थू।।

इंदे गंदे रोज सुनसान बत्ता मंज
तैजो बामी मंज बैखुरा अक्क खडपा हेरदा थू
ऐ करा गंदा हा रोज हिंउआ मंज ब्रामण
खडपा रोज सो मना मंज सोचदा थू।।

अक्क धैडे फिरी
खडपे जो ब्रामण हुज्जू ता
खडपा बाहर नकैई करी
ब्रामणा जो लगू पुछना
हिंउआ मंज पण्ता तू भुंदा करा जो रोज चलूरा
हेरी करी अपने अग्गू तैस मोटे  खडपे जो
ब्रामण ता लगू बुरे हाले डरा सोगी कमना।।

डंगदा मत तू खडपेआ मुंजो
सब कुछ तुजो अंउ सच दस्सी दिनू हा
दूर अग्गू अक्क राजे रा महल हा
तैस राजे जो अंऊ शिवजी रा पाठ हुणानु हा।।

खडपे बल्लू डरे मत पण्ता
अज्ज तू मुंजो भी पाठ हुनाई दे
जेडा तू रोज गिची करी राजे रा करदा हा
मेरा भी धुरन कराई दे।।

फिरी डरदे डरदे पण्ते अपनी पौथी कड्डी
जरा दुरैडे भुची करी खडपे रे अग्गे रखी
अक्क अध्याय हुनाऊ पण्ते
फिरी सो तैजो बलदा
अजा रा अध्याय ता भुची गो हा
दोते हुनाला अगला।।

खडपे भी पण्ता जो प्रसन्न भुची करी
अक्क स्वर्ण सर्पी मुद्रा दित्ती
पण्ते भी फिरी खुशी खुशी मा
अपनी पौथी झौले मंज रखी।।

इंऐ फिरी मते रोज भुची गे
रोज पण्त इँदा थू
पेहलै सो राजे रे महला मंज गिची करी
ते बाद मा खडपे जो पाठ पढांदा थू।।

राजे ताँउ तैजो मोती मुलदे
खडपे ताँउ मुलदी स्बर्ण मुद्रा
पण्ता री ता रोज मौजा लगी गई
तसेरी ता बददी गई पैसे री होर हद्रा।।

अक्क धैडे पण्त लगुरा थू
खडपे जो पाठ हुनाना
पाठा मंज अक्क श्लोक आ,टेरा अर्थ थू
स्वर्ग मुलदा हा तैजो
जैडा बैकुंठा पुर त्यागा प्राणा  ।।

इती जो हुनदे ही खडपा
अक्क दम बोलू
अबे बस कर पण्ता,बंद करी दे अपनी पौथी जो
बस अक्क गल दस मुंजो तू
तुजो पता बत्त किना मिते गंदी बैकुंठा जो।।

जे पता हा तुजो ता दोते
अक्क किरडी लैंइए
तै लैंइए सोगी सत्त घोडे खचरा जो
तै तुजो दिला अंऊ स्वर्ण खजाना
फिरी मौजा सोगी पाले तू अपने टबरा जो।।

खुश भुची गो पण्त हुनदे ही
बंदा खडपे जो,तू दोते त्यार रखें खजाने जो
दौते तुजो अंउ लैई चलला
बैकुंठा रे असली ठिकाने जो।।

अगले धैडे चली आ पण्त
लेई करी सोगी किरडी ते घोडे खचरा जो
किरडी मंज बैखी गो खडपा
चुकाई करी पण्त तैजो लैई चलू बैकुंठा जो।।

चलदे चलदे बडे दूर हिंउआ मंज
अक्क बडी छैल ठार इंदी हा
चली आ बैकुंठ बाहर हैर खडपेआ
पण्ते भुंजा किरडी रखी दित्ती हा।।

खडपा बाहर हिंउआ मंज निकलदा
तै पण्त फिरने जो पैर रखदा
जिंआ पण्त फिरने जो पैर रखदा
खडपा खडाके दी करी हसदा
फिरी सो पिचा जो दुआ पैर रखदा
खडपा होर जोरा सोगी हसदा ।।

पण्त पुछदा खडपे जो
तू मुंजो पुर कजो हस्सू करदा हा
तैंई अपना विचार ता न बदली लैऊ
तू करका मुंजो ता डंगला ना।।

खडपा बलदा न ना पण्ता
तू अपना खजाना लैई करी गा
जिंआ करी तुजो मुलदीआ खुशी
तिंआ करी अपनी जून बिता।।

दुऐली फिरी पण्त पुछदा
पर खडपेआ तू मुंजो पुर कजो हा हसदा
खडपा बलदा, कदी टैम मुलू ता
गच्छे काशी
तैठी तुजो अक्क विद्दवान मुलना
अंऊ कजो हस्सू थू तुजो पुठी
तैठी तुजो टेरा जबाव मुलना।।

पण्ता रे वापिस फिरदे ही
खडपा अपने प्राणा त्यागी दिंदा
ते स्वर्ण खजाना लैई करी पण्त
अपने घरा जो चली गंदा।।

घरे बडा परेशान भुची गो पण्त
सोचदे कजो हस्सू थू मुंजो पुर खडपा सो
जैने कोई जबाव न मुलू तैजो ता
सो चली पैउ संबलू कंबलू लैई करी काशी जो।।

काशी पुजी करी तैजो अक्क विद्दवान हुजदा
तैजो तांऊ सो खडपे वाली गल्ल पुछदा
विद्दवान बलदा तैजो मुंजो ता कोई पता निआ
होरी तांऊ कस्सी पुछी ले
काशी मंज विद्दवाना री कमी निआ।।

घडी अक्की जो पुछदा
घडी दूए जो पुछदा
पर पण्ता जो न कोई जबाव मुलु
फिरी अक्क विद्दवान जैडा
उच्ची गद्दी पुर बैखुरा थू
तिनी पण्ता रा सवाल हुनु।।

ओ पण्ता तू पूरी उम्र सब्बी जो
ग्यान सिखांदा रैहू
पर तुजो ऐस निकी जिनी गल्ला रा न पता चलू
सो खडपा तुजो पर कजो हस्सू करदा थू।।

हला बैकुंठा पुर गिची तू फिरी आ पण्ता
तुजो पुर तिनी ता हसना थू
तेरे दितुरे ग्याना सोगी तिनी स्वर्ग पाई लेउ
ते लगुरा ऐस दुनिया मंज रुलना तू ।।

........ मिलाप सिंह भरमौरी

नोट: ऐस कविता रा प्रसंग कथानक मेई दंत कथा तांऊ लेउरा हा।

No comments:

Post a Comment